Կանոնակարգեր

 1. Կանոնակարգ 13 «Վարկային կազմակերպությունների գրանցման ու լիցենզավորման, վարկային կազմակերպությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցման, վարկային կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն համաձայնություն տալու, վարկային կազմակերպությունների ղեկավարների որակավորման ու գրանցման կարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության կանոնակարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության վայրի և տեխնիկական հագեցվածության պահանջները»

 2. Կանոնակարգ 14 «Վարկային կազմակերպությունների գործունեության կարգավորումը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության տնտեսական նորմատիվները»:

 3. Կանոնակարգ 15 «Վարկային կազմակերպությունների հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը»

 4. Կանոնակարգ 21 «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող վարկային կազմակերպություններում կանխիկ դրամով կատարվող գործառնությունները»

 5. Կանոնակարգ 8/03 «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդերի կառավարիչների, կենտրոնական դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը»

 6. Կանոնակարգ 8/04 «Հաճախորդների բողոք-պահանջների քննության գործընթացը կարգավորող ներքին իրավական ակտերին ներկայացվող նվազագույն պայմաններ և սկզբունքներ»

 7. Կանոնակարգ 1 «Բանկերի և օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի գրանցումն ու լիցենզավորումը, բանկերի մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, բանկերի և օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի ղեկավարների որակավորումը և գրանցումը»

 8. Կանոնակարգ 2 «Բանկերի գործունեության կարգավորումը, բանկային գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները»

 9. Կանոնակարգ 3 «Բանկերի հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը»

 10. Կանոնակարգ 8/01 «Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բացատրություններ և օրինակներ»

 11. Կանոնակարգ 8/02 «Բանկային ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկումը»

 12. Կանոնակարգ 8/05 «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները»

 13. Կանոնակարգ 9 «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերում կանխիկ դրամով կատարվող գործառնությունները»

 14. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի վարկերի ու դեբիտորական պարտքերի դասակարգման եվ հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավորման կարգ թիվ 63-Ն որոշում

 15. «Վարկային կազմակերպությունների ղեկավարների թեկնածուների ու հավակնորդների որակավորման և մասնագիտական համապատասխանության ստուգման քննության թեմաների ցանկը»

 16. «Վարկային կազմակերպությունների կողմից սպառողական վարկերի և փոխառությունների տրամադրման կարգը՚ կարգավորում է վարկային կազմակերպությունների կողմից սպառողական վարկերի և փոխառությունների տրամադրման կարգն ու պայմանները»

 17. «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող վարկային կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանի կիրառման հրահանգով»` հաշիվների օգտագործման կանոններն ու հաշվապահական ստանդարտ ձևակերպումները

 18. «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող վարկային կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլան»

 19. «Վարկային կազմակերպությունների հրապարակվող ֆինանսական հաշվետվությունների օրինակելի ձևերը և դրանց լրացման ցուցումները» կարգով սահմանվում են վարկային կազմակերպությունների կողմից հրապարակման ենթակա պարտադիր տեղեկատվության ցանկը

 20. Վարկային կազմակերպությունների ղեկավարների որակավորման ու մասնագիտական համապատասխանության ստուգման քննության տեստերի ցանկ (ուժի մեջ է 2013թ. ապրիլի 10-ից )

 21. Բանկերի հրապարակվող ֆինանսական հաշվետվությունների օրինակելի ձևերը և դրանց լրացման ցուցումները հաստատելու մասին

 22. Բանկերի ներքին հսկողության իրականացման նվազագույն պայմանները հաստատելու մասին թիվ 71-ն որոշում

 23. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ ներկայացվող համախմբված հաշվետվությունների կազմման կարգը հաստատելու մասին թիվ 87 որոշում

 24. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի ինվեստիցիոն արժեթղթերում ներդրումների հնարավոր կորուստների պահուստի ձեվավորման եվ օգտագործման կարգի մասին թիվ 188 որոշում

 25. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կրեդիտորական պարտքերի անհուսալի ճանաչման և դուրսգրման կարգ

 26. ՀՀ տարածքում գործող բանկերի ակտիվների և պարտավորությունների գույքագրման կարգ

 27. ՀՀ տարածքում գործող բանկերի կողմից ՀՀ ԿԲ հեռանկարային զարգացման ծրագրերի ներկայացման մասին կարգ

 28. Նվազագույն պայմանները բանկերի ներքին հսկողության իրականացման

 29. «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի վարկերի ու դեբիտորական պարտքերի դասակարգման և հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավորման» կարգ

 30. Գործառնական ռիսկերի կառավարման ձեռնարկ

 31. Սքորինգային համակարգի ձևավորման ձեռնարկ

 32. Իրացվելիության ռիսկի կառավարման ձեռնարկ

 33. Բանկերի նկատմամբ հեռակա վերահսկողության իրականացման ձեռնարկ

 34. ՀՀ տարածքում գործող բանկերի ցուցանիշների ամփոփ գնահատականի քամելս հաշվարկման, հաստատման և հրապարակման կարգ

 35. ՀՀ տարածքում գործող բանկերի կողմից ՀՀ կենտրոնական բանկ ներկայացվող համախմբված հաշվետվությունների կազզման կարգ

 36. Բանկում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու կամ ղեկավար պաշտոն զբաղեցնելու ուղեցույց

 37. Բանկի ղեկավարների որակավորման ու մասնագիտական համապատասխանության ստուգման քննության տեստերի ցանկ (ուժի մեջ է 2014թ. հոկտեմբերի 1-ից )

Please reload