Նպատակներ

ՀՀ վարկային կազմակերպությունների  միության  հիմնական նպատակն է ՀՀ կենտրոնական բանկում, ՀՀ Կառավարությունում, պետական և ոչ պետական այլ մարմիններում, ինչպես նաև միջազգային կառույցներում ներկայացնել և առաջխաղացնել իր անդամների ընդհանուր խնդիրներն ու շահերը:

 

Միության նպատակներն են`

 • բացահայտել, հետազոտել և ընդհանրացնել իր անդամների շահերի հետ առնչվող օրենսդրական և ոչ օրենսդրական հիմնախնդիրները, խոչընդոտներն ու ռիսկերը և համապատասխան գործողություններ նախաձեռնելը` դրանք լուծելու ուղղությամբ,

 • պաշտպանել և ներկայացնել Միության անդամների շահերը պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, հասարակական և միջազգային կազմակերպություններում,

 • պաշտպանել և ներկայացնել Միության անդամների շահերը ՀՀ Կենտրոնական բանկում, այդ նպատակով կազմակերպել համատեղ քննարկումներ, հանդես գալ առաջարկություններով,

 • նպաստել Միության անդամների կապերի զարգացմանը և ամրապնդմանը, համակարգել Միության անդամների գործունեությունը` համատեղ երկարաժամկետ ծրագրերի մշակման և իրականացման համար,

 • մասնակցել ՀՀ-ում ֆինանսավարկային գործունեության մասին օրենսդրական և նորմատիվային ակտերի նախագծերի մշակմանը և դրանց փորձաքննությանը,

 • Միության անդամներին օժանդակել ֆինանսավարկային առաջավոր տեխնոլոգիաների ու մեթոդների ներդրմանը` սպասարկման բարելավման և գործունեության արդյունավետության բարձրացման նպատակով,

 • մշակել և իրականացնել ծրագրեր` կադրերի վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման, ինչպես նաև որակավորման ու մասնագիտական համապատասխանության ստուգման ուղղությամբ,

 • կազմակերպել սեմինարներ և գիտաժողովներ,

 • իրականացնել Միության անդամների ընդհանուր շահերից բխող այլ խնդիրներ, որոնք չեն հակասում ՀՀ օրենսդրությանը և Միության կանոնադրությանը:

Ռազմավարական նպատակներ

ՀՀ ՎԿՄ-ի ռազմավարական նպատակներն են`

 • ՀՀ ՎԿՄ ներքին կարողությունների զարգացում,

 • Միության և անդամ վարկային կազմակերպությունների համագործակցության արդյունավետության բարձրացում,

 • Պետական մարմիններում միության անդամների շահերի ներկայացում և առաջխաղացում,

 • Միության ներսում մասնագիտական ակումբների ստեղծում,

 • Միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության խորացում,

 • Մասնագիտական և որակավորման բարձրացման դասընթացների, սեմինարների և համաժողովների իրականացում, 

 • ՀՀ ՎԿՄ ներսում ֆինանսատնտեսական հետազոտությունների և վերլուծությունների կարողությունների զարգացում,

 • ՀՀ ՎԿՄ անդամների համար միջազգային ստանդարտներին համապատասխան ինքնակարգավորման քաղաքականության ներդրում,

 • ՀՀ ՎԿՄ և իր անդամների գործունեության լուսաբանում և քարոզչություն,

 • ՀՀ ՎԿՄ անդամակցության ընդլայնում, 

 • ՀՀ-ում վարկային ինդուստրիայի ռազմավարական ծրագիր մշակելու խրախուսում,

 • Ներքին և արտաքին ներդրումային ֆոնդերի ներգրավվածության խթանում։

Please reload